Board logo

标题: 湖南知青艺术团深圳参加“年度秀”节目录制 [打印本页]

作者: 弟哥    时间: 2011-12-31 22:52     标题: 湖南知青艺术团深圳参加“年度秀”节目录制

调整大小 2011.12.25-27深圳 255.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 257.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 260.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 264.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 360.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 365.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 366.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 367.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 373.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 374.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 378.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 380.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 389.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 393.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 400.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 403.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 413.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 428.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 252.JPG
2012-1-1 10:17
     湖南知青艺术团应深圳电视台的邀请12月25日至27日参加了深圳电视台“年度秀”节目的录制,在节目中用优美、动听的歌声展现了他们当年的知青情怀,用一个个当年知青的生动故事讲叙着他们的情趣生活。(以上照片为吴宗宇老师拍摄)

图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 252.JPG (2012-1-1 10:17, 69.16 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189083&k=6000a6c15657e92342f5f14f4b50cc16&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 255.JPG (2012-1-1 10:20, 61.66 KB) / 下载次数 49
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189084&k=925c5c916f66a8061a32fbb8437826b5&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 257.JPG (2012-1-1 10:20, 96.47 KB) / 下载次数 50
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189085&k=18f348ee210681bb91caa9535d7600b1&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 260.JPG (2012-1-1 10:20, 75.2 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189086&k=d93528d858b67c27861ad6dc32926327&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 264.JPG (2012-1-1 10:20, 97.41 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189087&k=c658d111d02a09c02e56f00462e97932&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 360.JPG (2012-1-1 10:20, 62.78 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189088&k=c0211377cac85d5a8bfe6505be8418e5&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 365.JPG (2012-1-1 10:20, 70.89 KB) / 下载次数 50
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189089&k=85be770b9367f8f400fa0c249295c50b&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 366.JPG (2012-1-1 10:20, 70.52 KB) / 下载次数 50
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189090&k=31e22bade64fca257ce9e7836ca45a57&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 367.JPG (2012-1-1 10:20, 66.5 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189091&k=4b8545dc9ea214bbc2c040a317703f7d&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 373.JPG (2012-1-1 10:20, 42.94 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189092&k=d67564ee0957d8698817d1c1806d67e2&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 374.JPG (2012-1-1 10:20, 42.8 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189093&k=1264fc7b63ec3922aa85c19c78bb30f5&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 378.JPG (2012-1-1 10:20, 69.84 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189094&k=d7dff1c3a8eccfa4e34f4eaf286a30b9&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 380.JPG (2012-1-1 10:20, 43.13 KB) / 下载次数 54
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189095&k=46e73272ddceffa280572ef007c885e2&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 389.JPG (2012-1-1 10:20, 59.7 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189096&k=7f45fa331c9d1cdd8719c9835a5fd9c4&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 393.JPG (2012-1-1 10:20, 67.26 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189097&k=eba1c0a46c555fe4f9dbcc10c288f6be&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 400.JPG (2012-1-1 10:20, 64.2 KB) / 下载次数 50
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189098&k=fd98a8ba99e0ca9099033261c22c3b1d&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 403.JPG (2012-1-1 10:20, 96.55 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189099&k=873cdf2ac8c8d6ea08cc2ebb3e76ec44&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 413.JPG (2012-1-1 10:20, 64.17 KB) / 下载次数 49
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189100&k=6d9147c1cb946074b3d4fff2efbe7ad1&t=1540059235&sid=3CXc0b图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 428.JPG (2012-1-1 10:20, 51.37 KB) / 下载次数 52
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189101&k=1d2c788a397b273e130b6e4868aab4f1&t=1540059235&sid=3CXc0b


欢迎光临 湖南知青网论坛2011年度 (http://2011.hnzqw.com/) Powered by Discuz! 7.2