Board logo

标题: 湖南知青艺术团深圳参加“年度秀”节目录制 [打印本页]

作者: 弟哥    时间: 2011-12-31 22:52     标题: 湖南知青艺术团深圳参加“年度秀”节目录制

调整大小 2011.12.25-27深圳 255.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 257.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 260.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 264.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 360.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 365.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 366.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 367.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 373.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 374.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 378.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 380.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 389.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 393.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 400.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 403.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 413.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 428.JPG
2012-1-1 10:20
调整大小 2011.12.25-27深圳 252.JPG
2012-1-1 10:17
     湖南知青艺术团应深圳电视台的邀请12月25日至27日参加了深圳电视台“年度秀”节目的录制,在节目中用优美、动听的歌声展现了他们当年的知青情怀,用一个个当年知青的生动故事讲叙着他们的情趣生活。(以上照片为吴宗宇老师拍摄)

图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 252.JPG (2012-1-1 10:17, 69.16 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189083&k=8eeed5f4f6e2d7b97f81e551fd1d89e0&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 255.JPG (2012-1-1 10:20, 61.66 KB) / 下载次数 49
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189084&k=2ac8bd16ab1c364c2938862336cdd088&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 257.JPG (2012-1-1 10:20, 96.47 KB) / 下载次数 50
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189085&k=331b2197f84257054d37e547da6518c1&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 260.JPG (2012-1-1 10:20, 75.2 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189086&k=0de8feb36293f4c3f42bb8814fc3439a&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 264.JPG (2012-1-1 10:20, 97.41 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189087&k=764b484320889d8bf39eed8432a7bd38&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 360.JPG (2012-1-1 10:20, 62.78 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189088&k=7878470ad00d1705fc7b28b26b95b6aa&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 365.JPG (2012-1-1 10:20, 70.89 KB) / 下载次数 50
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189089&k=846cd3bee434737dd1da60e986cf444d&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 366.JPG (2012-1-1 10:20, 70.52 KB) / 下载次数 50
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189090&k=382ca58bda7a7feae144c09374faf6cb&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 367.JPG (2012-1-1 10:20, 66.5 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189091&k=78b73fa43585902fc104ffba69ada3ab&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 373.JPG (2012-1-1 10:20, 42.94 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189092&k=6b7df36e5928e06cbfb6a18b04225883&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 374.JPG (2012-1-1 10:20, 42.8 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189093&k=03de2091f42db40cc600026849836114&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 378.JPG (2012-1-1 10:20, 69.84 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189094&k=d14025a3be9cd6a0694466ad67a6c833&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 380.JPG (2012-1-1 10:20, 43.13 KB) / 下载次数 54
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189095&k=30979cbc99cde46ae885d57dba3da96e&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 389.JPG (2012-1-1 10:20, 59.7 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189096&k=d398e7c9de41ac4c96a281f500af2bf1&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 393.JPG (2012-1-1 10:20, 67.26 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189097&k=87687c166c42172d3d133fcc4bea5041&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 400.JPG (2012-1-1 10:20, 64.2 KB) / 下载次数 50
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189098&k=39fe2a8abbf3d3710f8020cc0248ce40&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 403.JPG (2012-1-1 10:20, 96.55 KB) / 下载次数 51
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189099&k=0f0d3857f47a84e45af18a1bff284ece&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 413.JPG (2012-1-1 10:20, 64.17 KB) / 下载次数 49
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189100&k=43f8eaa085669fb8460dde7cb10b83d9&t=1529776961&sid=fAhoAg图片附件: 调整大小 2011.12.25-27深圳 428.JPG (2012-1-1 10:20, 51.37 KB) / 下载次数 52
http://2011.hnzqw.com/attachment.php?aid=189101&k=5275460a74e72679c198fbdb37782bae&t=1529776961&sid=fAhoAg


欢迎光临 湖南知青网论坛2011年度 (http://2011.hnzqw.com/) Powered by Discuz! 7.2